Výzkum: Fascioloides magna
Laboratory of Helminthology (Prague)
www.helminthology.cz (Introduction)
Motolice obrovská (Fascioloides magna) je jednou z nejpatogennějších motolic parazitujících v játrech širokého spektra volně žijících (cervidi) a hospodářských (bovidi) zvířat Severní Ameriky a Evropy. Přestože F. magna působí významné škody nejen v populacích volně žijící spárkaté zvěře, ale i v oborových chovech, není této problematice prozatím věnována dostatečná pozornost. Nedořešena zůstává i např. intravitální diagnostika F. magna, neboť spolehlivý, specifický a selektivní diagnostický test nebyl dosud objeven.

Zaměření subtýmu: Vědecká orientace týmu je primárně zaměřena na aspekty patologie nákazy F. magna  u mezihostitelských plžů a jednotlivých druhů definitivních hostitelů, na biochemickou a molekulární charakterizaci dominantních antigenů této motolice s možností využití získaných poznatků v imunodiagnostice či molekulární diagnostice fascioloidózy, zároveň se soustřeďujeme také na pravidelný sezónní monitoring geografické distribuce parazita v rámci České republiky.
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.: odborný asistent (koordinátor týmu)

Tel.: +420 221951816
Mob.: +420 603326043
Email: kasa@post.cz, kasny@natur.cuni.cz
Osobní web.:
www.kasapage.wz.cz
Mgr. Roman Leontovyč: student
Doktorská práce: Funkčně významné molekuly motolice obrovské (Fascioloides magna)
Exkrečně-sekreční produkty se zásadním způsobem uplatňují v řadě životních procesů motolice F. magna. Z předchozích studií vyplývá, že obsahují množství biologicky aktivních proteinů, umožňujících např. migraci (juvenilních) červů tělem hostitele, napomáhajících trávení a  pravděpodobně podporujících i unikání parazita imunitnímu systému hostitele. Práce je primárně orientována na charakterizaci dominantních aktivních molekul uplatňujících se během trávení, např. proteolytické enzymy – peptidázy.
Bc. Veronika Siegelová: student
Diplomová práce: Molekulární diagnostika motolice obrovské (Fascioloides magna)
Diagnostika fascioloidózy u definitivních hostitelů je doposud založena na koprologickém vyšetření (mikroskopicky) a patologicko-morfologickém vyšetření odlovených či uhynulých jedinců (pitva). Cílem práce je zhodnocení možností využití molekulárních metod pro diagnostiku fascioloidózy, její diferenciaci od běžných trematodóz (fasciolózy, dicroceliózy, paramfistomatózy) volně žijících a domácích zvířat.
Bc. Monika Košťáková: student
Diplomová práce: Patologické změny u jednotlivých druhů definitivních hostitelů v důsledku parazitace Fascioloides magna
Patologické změny v jaterní tkáni, struktura jaterních pseudocyst a rozdíly v jejich napojení na systém žlučovodů u jednotlivých druhů hostitelů jsou předmětem mnohých diskuzí. S využitím soušasných dostupných mikroskopických technik, technologií a přístupů budou ověřeny některé původní závěry.
Bc. Jan Pankrác: student
Diplomová práce: Raný embryonální vývoj a morfogeneze vybraných orgánových soustav redií a cerkárií motolic Fascioloides magna a Fasciola hepatica
Dospělcům F. magna je v souvislosti s patologií u definivních hostitelů obecně věnována pouze omezená pozornost, aspekty biologie larválních stadií v mezihostitelských plžích (např. G. truncatula) jsou však studovány jen naprosto okrajově. V rámci řešeného tématu by měly být některé z těchto aspektů shrnuty, utříděny a experimentálně osvětleny.
Kontaktní adresa: Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 128 44Klára Melounová: student
Bakalářská práce: Přirození a experimentální hostitelé Fascioloides magna a Fasciola hepatica
Životní cyklus F. magna je vázaný na definitivní hostitele, které členíme do tří základních kategorií: specifické definitivní hostitele (definitive hosts), nespecifické hostitele (dead-end hosts) a atypické hostitele (aberant hosts). Spektrum a kompatibilita jednotlivých hostitelů či produkce vajíček parazitem a jejich následná diseminace prozatím spadá mezi ne zcela vyjasněné otázky z oblasti biologie F. magna. Tato část výzkumu je proto orientována na charakterizaci interakce F. magna/F. hepatica x definitivní hostitel, navržení vhodného definitivního hostitele pro laboratorní cyklus F. magna a zhodnocení rizika nákazy F. magna pro člověka.
Tomáš Siegel: student
Monitoring motolice obrovské Fascioloides magna v České republice
Pravidelný sezónní monitoring geografické distribuce F. magna v rámci České republiky představuje neopomenutelný základ pro rozvoj výše uvedených oblastí výzkumu.